Lena Cronqvist: Reflections of Girls

Detta är en avhandling från Sekel Bokförlag

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Utgångspunkten för den här avhandlingen har varit det stora antalet bilder som motsäger den vanliga trenden i konst att avbilda flickor som oskyldiga, romantiska och sexualiserade. Målet med avhandlingen är att för första gången presentera forskning om den svenska konstnären Lena Cronqvists (född 1938) flickbilder och att skapa kunskap om bilder av flickor i konst i allmänhet. Cronqvist är en av Sveriges mest etablerade nu levande konstnärer. Mellan 1990 och 2006 var bilder av flickor hennes huvudsakliga motiv, som hon har utforskat i framförallt måleri och skulptur. Avhandlingens metod kan bäst beskrivas som visuell analys, där bilderna jämförs i närstudier. Jämförelser görs med samtida såväl som historisk konst, liksom med litteratur, film och fotografi, vilket placerar Cronqvists flickbilder i en vid kulturell kontext. Avhandlingen är uppdelad på fem kapitel, där varje kapitel tar som sin utgångspunkt olika teman inom Cronqvists serie med flickbilder: badande flickor och kvinnor, ambivalenta kroppar, narrativa strukturer, visualisering av minnen, och slutligen våld och aggressivitet. Den här eklektiska läsningen har lett forskningen i flera olika teoretiska riktningar, men utgångspunkten har hela tiden varit genusteorier, som problematiserar det kvinnliga subjektet, både som skapare av bilden och som motiv för bilden. Det här analytiska förhållningssättet förtydligar dels komplexiteten av bilder av flickor i allmänhet dels hur Cronqvists bilder särställer sig och kommunicerar med sitt eget språk.

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)