Målgruppen och budskapet: en modell för målgruppsanpassning av trafiksäkerhetsbudskap till unga manliga trafikanter

Detta är en avhandling från Lund University Press

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar målgruppsanalysens betydelse för budskapsformning och planering av informationskampanjer. Boken innehåller en genomgång av teorier som kan ligga till grund för målgruppsanalys samt för attityd- och beteendeförändring. Teorierna tillämpas så långt det varit möjligt i en målgruppsanalys av unga trafikanter i åldern 18-24 år. Målgruppsanalysen består av ett antal på varandra följande undersökningar – såväl kvalitativa som kvantitativa – som lett fram till utvecklingen av ett mätinstrument för kategorisering av unga trafikanter i fyra målgrupper. Författaren avslutar med att presentera en rad rekommendationer för vilken typ av budskap samt vilken övertalningstrategi som kan vara bäst lämpad för de olika målgrupperna.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.