Idrottens kön. Genus, kropp och sexualitet i lagidrottens vardag

Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Denna avhandling beskriver och analyserar hur kön, kropp och sexualitet konstrueras inom lagidrotten. Studien baseras på kvalitativt etnografiskt fältarbete med det manliga handbollslaget Kula HF och det kvinnliga damfotbollslaget Solby IK. Med hjälp av intervjuer och observationer beskrivs atleternas tankar om sig själva, sin kroppslighet och den idrottsliga gemenskap de är en del av. Medlemmarna av de båda idrottskollektiven studeras i en idrottslig vardag som består av matcher, träningar, omklädningsrumsjargong, gemensamma fester och turneringsresor. Studien visar att atleternas förståelse för lagidrott huvudsakligen konstruerats och konstituerats inom ramen för en hegemonisk maskulinitet. I sina försök att rymmas inom det som betraktas som normalt eller önskvärt på idrottsliga arenor rättar medlemmarna i de båda kollektiven sitt agerande efter denna maskulinitetsformation, vilket innebär att de bidrar till att reproducera en maktstruktur som legitimerar skilda förutsättningar för kvinnors och mäns idrottande. Resultaten visar emellertid också att det förekommer motstridigheter i atleternas sätt att agera, och att de på olika sätt kan överskrida eller opponera sig mot den sociala dynamik som dominerar i respektive gemenskap. Idrottsutövarnas identitetsskapande utförs i detta avseende i ett dialektiskt spel mellan traditionella föreställningar om kön och enskilda aktörers försök att spränga existerande gränser. Genom att studera idrottsliga praktiker kan man både få kunskap om enskilda individers förståelse för sig själva och de sociala strukturer inom vilka en sådan förståelse tar form. Denna studie beskriver lagidrotten som en social arena där könsidentiteter konstrueras genom ambivalenta och motsägelsefulla sociala processer, som både bringar stabilitet och förändring i rådande genusordning.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)