Ordboksanvändning på nätet : en undersökning av användningen av Lexins svenska lexikon

Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet, institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Antalet studier i ordboksanvändning har ökat de senaste decennierna. Detta är en följd av det ökade intresset inom både teoretisk och praktisk lexikografi för hur användare faktiskt använder ordböcker och hur man på bästa sätt anpassar ordböcker efter deras behov. En annan avgörande omständighet i sammanhanget är den tekniska utvecklingen och framtagningen av elektroniska ordböcker som har öppnat upp nya möjligheter att undersöka autentisk ordboksanvändning. I denna avhandling redogör Ann-Kristin Hult för en undersökning av användningen av internetordboken Lexins svenska lexikon, LSL. LSL är en enspråkig inlärningsordbok för relativt avancerade nybörjare. LSL genomgick en omfattande revidering 2008–2011 och studien baseras på material från både före och efter revideringen. Användningen av LSL undersöks utifrån tre perspektiv: 1) kvantitativ analys av uppslagningar på ordbokens webbsida, 2) kvantitativ/kvalitativ enkätstudie om användarna och deras användning av LSL och 3) kvalitativa näranalyser av några enskilda informanter och deras aktiviteter på webbsidan. Genom en kombination av metoder kan en mer komplett och nyanserad bild av faktisk ordboksanvändning uppnås. Denna undersökning är ett exempel på hur en sådan kombinatorisk undersökning kan genomföras. De olika metoderna genererar resultat som kompletterar varandra och detta har gett en mer rättvisande beskrivning av användningen av LSL.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.