Genomic Organization and Capsid Architecture of Ljungan Virus : a Novel Member of the Picornaviridae

Sammanfattning: Ljungan virus är ett virus som isolerades i Sverige i mitten på nittiotalet. Under perioden 1989-1992 avled flera svenska elitorienterare plötsligt i hjärtmuskelinflammation. Man misstänkte att orienterarna kunde ha utsatts för en vektorburen infektion eftersom de exponeras för djur som finns i skog och mark under träning och tävling. Det är sedan tidigare känt att sorkar är den naturliga reservoaren för ett annat virus (Puumala virus) som kan orsaka njurskada hos människor. Sorkantalet i vissa delar av Sverige varierar kraftigt från år till år i ett cykliskt förlopp. Man fann ett samband mellan antalet sorkar och förekomsten av hjärtmuskelinflammation, typ 1 diabetes och Guillain-Barre's syndrom vilket ledde till att ett tidigare okänt virus, Ljungan virus, kunde isoleras från sorkar. Detta virus är ett litet RNA-virus som tillhör familjen Picornavirus. Till denna familj hör också flera kända virus såsom många av våra vanligt förekommande förkylningsvirus, men också virus som kan orsaka svåra sjukdomar, till exemel poliovirus och mul- och klövsjukevirus. Ljungan virus är ett nyupptäckt virus och därför är kunskapen om viruset begränsad. För att öka vår förståelse om viruset så har arvsmassan för tre svenska isolat (87-012, 174F och 145SL) av Ljungan virus kartlagts (artikel IV). Denna studie visade att Ljungan virusets arvmassa har flera unika egenskaper. Släktskapstudier visade att Ljungan virus är endast avlägset släkt med redan kända picornavirus och viruset bör därför utgöra en egen undergrupp i familjen (artikel III). Med kunskap om Ljungan virusets arvsmassa så var det möjligt att visa att Ljungan virus förekommer även på andra ställen än i Sverige (artikel VI). I mitten på 60-talet isolerades ett virus, M1146, från sork som fångats i Oregon, USA. Baserat på egenskaper hos proteinhöljet (kapsiden) så antog man då att M1146 var ett picornavirus. Studier av arvsmassan för detta virus visade att M1146 är närmast besläktat med de svenska Ljungan virus isolaten och har samma unika egenskaper i sin arvsmassa (artikel VI). Dessa studier har varit möjliga eftersom vi tidigare har utvecklat en metod för att producera stora mängder av hela arvsmassan (artikel I och II). Slutligen har det proteinhölje som innesluter och skyddar Ljungan virusets arvsmassa studerats (artikel V). Dessa studier visade att kapsiden är uppbyggd av tre proteiner och inte fyra som hos de flesta picornavirus. Dessa studier underlättades av att en enkel och effektiv metod för att odla Ljungan virus i provröret har utvecklats (artikel V). Sammantaget så har dessa studier försett oss med nya kunskaper om Ljungan virus som möjliggör fortsatta studier av dess biologi och eventuella förmåga att orsaka sjukdom hos människor och djur.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)