External costs of transports imposed on neighbours and fellow road users

Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Avhandlingen består av en introduktion samt fyra artiklar. Avhandlingen behandlar externa kostnader till följd av väg- och järnvägstransporter. Den första artikeln skattar sambandet mellan antalet vägtrafikolyckor och antalet fordon på vägen. Fordonsflödet behandlas dels som bestående av homogena fordon och dels som bestående av bilar och lastbilar. Resultatet tyder på att olycksrisken minskar ju med fordon det är på vägen. Om vi tittar på effekten av olika fordonstyper ökar olyckrisken med antalet personbilar medan den sjunker med ett ökat antal lastbilar. Den andra artikeln är en litteraturöversikt som behandlar värdet av säkerhet inom väg- och järnvägssektorn genom att kombinera psykologiska studier med ekonomisk litteratur. Genomgången visar på att olika värden av säkerhet kan motiveras teoretiskt inom olika trafikområden men då empiriska studier genomförs kan inte några större skillnader påvisas. Genomgången visar även på att hänsyn bör tas till skillnader i säkerhet mellan olika typer av olyckor och inte bara på olika typer av transportområden. Den tredje artikeln behandlar närboendes inställning till farligtgodstransporter på järnväg. Studien genomförs med hjälp av Choice experiment metoden. Individernas exponering för farligt gods används för att beskriva olika transport utformningar. Studien visar på att metoden fungerar och att individernas preferenser gentemot dessa transporter kan studeras. I den fjärde artikeln studeras individers inställning till farligt gods transporter på väg. I studien analyseras förekomsten av hypotetiskt bias genom att individerna får ange om de skulle välja på samma sätt i en verklig folkomröstning om farlig gods transporter som de gjort i enkäten. Även förekomsten av fokuserings effekt studeras. Resultatet tyder på att individer som är säkra på sina svar (skulle valt på samma sätt i en verklig folkomröstning) uttrycker högre betalningsvilja för en minskad exponering av farligtgods än de som är osäkra. Vidare kan ingen fokuserings effekt urskiljas.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)