Criminal Act, Criminal Jurisdiction and Criminal Justice

Detta är en avhandling från In Sweden: Akademibokhandeln i Lund, Box 35, 22100 Lund, SwedenRest of the world: Polpress.PL Publisher, 30-364 Kraków, ul. Pschowicka 7, Poland

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Avhandlingen undersöker vissa allmänna och särskilda problem beträffande straffsystemens roll, funktioner och struktur. Efter en inledande presentation av de ideologiska och metodologiska frågorna diskuteras hur olika folkrättsliga och nationalrättsliga jurisdiktionsprinciper kan rättfärdigas. Rekvisiten i en brottsdefinition analyseras sedan, med tyngdpunkten på det territoriella elementet i definitionen. Eftersom gärningsorten ofta är avgörande för jurisdiktion undersöks mer utförligt frågan om brottet lokalisering. Avhandlingen argumenterar för tesen att lokaliseringen bör utgå från de kroppsrörelser, vilka är förenade med gärningsmannens handling. Särskilda problem beträffande underlåtenhet diskuteras. Detta innebär att tillämpningsområdet för den territoriella jurisdiktionen blir mindre än om lokaliseringen skulle ske med utgångspunkt från även andra aspekter, exempelvis orten där brottets effekter inträffar. Denna minskning kan emellertid kompenseras genom bruket av andra former av jurisdiktion. Avhandlingen förklarar sedan hur rättvisa kan skipas, internationellt sett, utan att en stat utövar sin egen jurisdiktion. Olika former av straffrättsligt samarbete – i stället för utövande av jurisdiktion – kan möjliggöra en rättvis fördelning av internationell rättskipning, vilket också är förenligt med synen att rättskipningen bör förklaras som en kommunikativ process av gemensamma värderingar, mellan den tilltalade i ett brottmål och domstolsstaten.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.