Straffansvar och modern brottslighet. En idékritisk studie av straffansvar för juridiska personer

Detta är en avhandling från Iustus förlag

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Avhandlingen består av en idékritisk studie av straffansvar för företag. Straffansvar för företag konstrueras vanligen som ett straffansvar för juridiska personer. Straffansvar för juridiska personer är ett uttryck för en kriminalpolitisk reaktion på skador och risker som härrör från samhällets ekonomiskt-industriella sfär. En central tanke i avhandlingen är att idén om ett straffansvar för juridiska personer svarar mot en mänsklig erfarenhet av bristande kontroll. Straffrätten vilar på föreställningen om ett individuellt moraliskt ansvar för brottsliga gärningar. Denna föreställning har sina rötter i en liberal individualistisk ideologi. Denna ideologi bygger på en idé om att mänskliga erfarenheter kan beskrivas som enstaka, i tid och rum dekontextualiserade och identifierbara händelser, som kan återberättas som händelseförlopp knutna till en enstaka gärningsmans ingripande i omvärlden med skador eller kränkningar som följd. Beskrivningar av skadebringande eller kränkande händelseförlopp i samhällets ekonomiskt-industriella sfär karakteriseras istället av uppdelning, arbetsdelning och upplösning i tid och rum; något identifierbart ingripande av en enstaka gärningsman kan ofta inte urskiljas. I avhandlingen argumenteras för att ett straffansvar för juridiska personer kan betraktas som ett försök att lösa de begreppsmässiga och ideologiska konflikter, som uppstår i mötet mellan traditionell straffrätt och sådana mänskliga erfarenheter av risker, osäkerhet och skador som härrör från samhällets ekonomiskt-industriella sfär. En sådan slutsats finner stöd i bland annat etnologiska teorier om hur mänskliga upplevelser av rädslor och faror ges kulturell mening. Konklusionen är att straffrätten gör företaget - den juridiska personen - ansvarig för de områden av mänsklig erfarenhet, inom vilka straffrätten, av ideologiska skäl, inte längre fungerar tillfredsställande.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.