Immunocytochemical studies of excitatory amino acid neurotransmitters and transporters in the spinal cord and nucleus submedius

Detta är en avhandling från Stefan Persson, Dept. Physiological Sciences, BMC F10, 221 84 LUND

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Signaler om smärta och känsel löper från receptorer ute i kroppen genom olika typer av nervfibrer in till ryggmärgens bakhorn och till trigeminuskärnorna i hjärnstammen. Där kopplas signalerna via synapser vidare till nervceller som leder signalerna upp till hjärnan, så att vi blir medvetna om vad som händer i kroppen. På sin väg till hjärnbarken kopplas signalerna om ytterligare en gång i thalamus. Ett i sammanhanget speciellt intressant thalamusområde hos råtta är nucleus submedius. Denna kärna tar emot nervfibrer från den ytliga delen av trigeminuskärnan och har förbindelser till delar av hjärnbarken som är inblandade i känslomässiga reaktioner. Nucleus submedius har därför föreslagits vara en viktig komponent i det att vi upplever smärta som obehagligt. Det finns starka belägg för att de synapser som överför smärt- eller känselsignaler i ryggmärgens bakhorn och i thalamus använder aminosyran glutamat som signalsubstans. En del studier talar för att även den närbesläktade aminosyran aspartat kan ha en sådan funktion just i smärtsynapserna. Vi försökte därför utröna om aspartat, i tillägg till glutamat, används som signalsubstans i känselfibrernas synapser i ryggmärgens bakhorn och i de uppåtstigande banornas synapser i nucleus submedius. För att karakterisera synapserna vidare studerade vi också vilken transportör som används för att anrika glutamat i de synapsblåsor där glutamatet förvaras innan den frisläpps i synapsen. Idag känner man till tre glutamattransportörer, VGLUT1, VGLUT2 och VGLUT3, av vilka de två första är de allra mest utbredda. För att studera dessa frågor använde vi ryggmärgs- och thalamussnitt, vilka färgades på olika sätt med antikroppar som specifikt binder till de olika undersökta substanserna. Undersökningarna visade att glutamat förekommer i höga koncentrationer i nervändsluten i både ryggmärgen och nucleus submedius, medan koncentrationerna av aspartat är tämligen låga i båda områdenas nervändslut. Våra fynd talar också för att glutamat, men inte aspartat, är anrikat i nervändslutens synapsblåsor. Fynden stödjer således att glutamat fungerar som signalsubstans i dessa nervändslut, medan däremot aspartat troligen ej frisätts som signalsubstans utan enbart har en roll i nervändslutens ämnesomsättning. Våra fynd visar också att de tjocka nervfibrer som leder beröringssignaler från huden till de djupa delarna av bakhornet fr a använder VGLUT1 för att lagra glutamat i sina synapsblåsor. De tunnare smärtfibrernas nervändslut i bakhornets ytliga delar använder istället troligen VGLUT2. Lagring av glutamat i trigeminusfibrernas nervändslut i nucleus submedius medieras fr a av VGLUT2, medan andra glutamatfrisättande nervändslut i kärnan, med troligt ursprung från hjärnbarken, använder VGLUT1.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.