Förskoleklass - ett år att räkna med förskoleklasslärares möjligheter att följa och analysera elevers kunskapsutveckling i matematik

Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Umeå universitet

Sammanfattning: I den här studien undersöktes förskoleklasslärares möjligheter att följa och analysera elevers matematikutveckling utifrån en intervention i matematik läsåret 2012/2013. Två grupperingar med förskoleklasser var aktuella i studien. I Skogsgruppen som under studien fortsatte sin ordinarie undervisning, ingick lärare och elever från tre förskoleklasser och i Trädgårdsgruppen som påverkades att ändra sin undervisning genom en intervention, ingick lärare och elever från fyra förskoleklasser. Interventionen innebar att förskoleklasslärarna arbetade utifrån en tydlig struktur genom att använda materialet, Tänka, resonera och räkna med förskoleklass (Sterner, Helenius & Wallby, 2014). Materialet är framtaget genom forskning och beprövad erfarenhet. Förskoleklasslärarna i Trädgårdsgruppen genomgick även en fortbildning på totalt 18 timmar knuten till interventionsmaterialets teorier och bakgrund. Utifrån den empiri som samlades in och de analyser som gjorts kan jag säga något om när och hur elevernas matematikutveckling och elevernas svårigheter i matematik blev synligt för förskolklasslärarna. Det framkom att matematikutveckling sker hos elever i alla förskoleklassgrupper men studien visar att det är skillnad mellan Trädgårdsgruppen och Skogsgruppen beträffande vilken kunskapsutveckling hos eleverna som är synlig för förskoleklasslärarna. Studien visar även att kommunikation, pedagogisk kunskap och ämneskunskap ökar möjligheterna för förskoleklasslärarna att upptäcka, följa och analysera elevernas matematikutveckling och därmed även upptäcka elever som kan vara i risk att hamna i matematiksvårigheter. Av studien framgår att interventionsmaterialet tillsammans med fortbildning stöttar förskoleklasslärarna och bidrar till att elevernas svårigheter eller missuppfattningar i matematik uppmärksammas tidigare och därmed kan komma att åtgärdas av förskoleklasslärarna. Interventionsmaterialet bidrar till ett ökat samspel mellan lärare-lärare, lärare-elev och elev-elev. Det ökade samspelet upplevde förskoleklasslärarna ge en ökad medvetenhet angående deras egen kunskap och kommunikation. Den ökade kunskapsmedvetenheten ledde till ökad medvetenhet om elevernas kunskapsutveckling vilket i sin tur gav bättre kunskapsutveckling hos eleverna.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)