Sustainable snow handling

Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

Sammanfattning: Urban snö innehåller föroreningar som härstammar från bland annat atmosfärsikt nedfall, trafik relaterade utsläpp och halkbekämpning. Föroreningarna ackumuleras i snön under vintern för att sedan frigöras under våren när snön smälter. I Sverige är kommunerna ansvariga för snöhanteringen inom tätorten, men Vägverket har oftast hand om större vägar. I dagsläget finns inga generella riktlinjer för hur snöhanteringen bör utföras på miljömässigt bästa sätt. För att minska snöhanteringens miljöpåverkan presenterade Svenska Naturvårdsverket en snösepareringsstrategi som innebär att urban snö delas in i mer eller mindre förorenad snö. Svårigheter kan uppstå i samband med implementerandet av en separeringsstrategi på grund av stora föroreningsvariationer i urban snö. Målet med avhandlingen var att studera de förutsättningar som krävs för att uppnå en miljömässigt uthållig snöhantering. Variationer i snökvalitet, hur föroreningar sprids under snösmältning, samt påverkan av halkbekämpningen har studerats. En enkätundersökning angående dagens snöhanteringsstrategier i svenska kommuner har genomförts och den urbana snökvaliten har studerats genom flera fältundersökningar. Snöprover har tagits och analyserats i två svenska kommuner och längs en större väg. Snösmältningsprocessen och hur den påverkas av vägsalt har studerats genom ett laboratorieförsök Resultatet från enkätundersökningen visade att snöhanteringstrategierna i svenska kommuner inte har förändrats nämnvärt över en 10-års period. En studie för Luleå kommun visade att ett ökat användande av lokal snödeponier kan minska utsläppen av CO2, CO och NOx och minska transportkostnaderna avsevärt. Å andra sidan kan ett ökat användande av lokala snödeponier leda till ökad risk för olyckor, lokala effekter som försenad växtsäsong, översvämningar och dräneringsproblem. Föroreningar i urban snö som metaller, PAHer och partiklar har studerats och en jämförelse av snökvaliten i två svenska kommuner, Luleå och Sundsvall har genomförts. Det visade sig att den totala koncentrationen av metallerna koppar, bly och zink var förhållandevis lika i de båda kommunerna längs vägar med ingen eller låg trafikbelastning. Däremot visade resultaten att en längre och kallare vinterperiod, liknande den i Luleå, gjorde att snön innehöll en större mängd föroreningar vid säsongens slut. Saltanvändning och en varmare vinter gjorde att föroreningskoncentrationerna i snön i Sundsvall var generellt lägre, men uppvisade större variationer under vintern som är svårare att förutsäga, en viktig del i utvecklingen av en uthållig snöhantering. Resultaten från snöprovtagningen visade också att PAH koncentrationerna i denna studie var överlag lägre än i andra liknande studier. Vägsaltets effekt på smältvattnet visade sig vara störst i början av en smältperiod, när den största delen av kloriden transporterades. Detta resulterar i ett lägre pH samt en ökad transport av lösta föroreningar. När kloridkoncentrationen minskade så fanns inte längre någon markant skillnad mellan föroreningstransporten från snö som innehöll salt eller inte innehöll salt. Höga kloridkoncentrationer bidrog även till att en större mängd partiklar transporterades med smältvattnet. Ett första förslag till schablonvärden i urban snö har tagits fram med hjälp av resultat från svenska snöprovtagningar, samt förslag till rekommendationer för att uppnå en mer uthållig snöhantering. Dessa kan i första hand användas av kommuner vid utvecklandet av sina snöhanteringstrategier.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)