Multiple Imaginaries of the Fossil Fuel Free Future : Biogas and Electricity in Swedish Urban Transport

Sammanfattning: I kölvattnet av klimatkrisen har det blivit allt tydligare att det fossilbaserade transportsystemet måste genomgå en global omvandling. Många alternativ för förnyelsebara drivmedel har föreslagits, alla omgivna av föreställningar om hur dessa tekniker kommer att bidra till en bättre framtid. Dessa föreställningar påverkar utvecklingen eftersom implementeringen av varje alternativ teknik kräver uppbyggnad av mångfaldiga socio-tekniska ensembler som stöder dess användning. Som ett resultat av detta är det troligt att processen för att ersätta fossila bränslen med dessa förnybara alternativ kommer bli komplex. Avhandlingen betraktar uppkomsten av två av dessa föreställningar om förnybara bränslen och studerar visioner om biogas och el i ett svenskt sammanhang. Biogas har en lång historia som transportbränsle i Sverige där, även om den utgör en liten andel av den totala bränsleanvändningen, utgör den ändå grunden för många kommunala kollektivtrafiksystem. Elektriska fordon har blivit alltmer attraktiva när fler aktörer anammar en föreställning som ser en framtid där fordon är delade, autonoma och elektriska. Denna interaktion exemplifieras i kollektivtrafik i städer eftersom många kommuner börjar implementera elbussar i ett försök att öka energieffektiviteten och minska föroreningarna. Denna avhandling följer tre fallstudier där föreställningarna om biogas och elfordon samverkar: kollektivtrafik i städerna Linköping respektive Malmö samt en analys av det omfattande nationella policydokumentet Fossilfrihet på väg. Avhandlingen bidrar till en bredare förståelse för hur visioner kan påverka tröghet och förändring av transportalternativ inom den bredare omställningen till en fossilfri framtid.   

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.