Hem sjuka hem - En verklig konstruktion och dess sociala bestämningar (Home Sick Home - The Social Basis of an Actual Construction)

Detta är en avhandling från Sekel Bokförlag

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Varje samhälle och var tid har sina sjukdomar. Karakteristiskt för dagens västerländska, senmoderna samhälle är den 'diffusa ohälsan'. Gemensamt har dessa fenomen flytande diagnoskriterier, symptomens vaga och undflyende karaktär samt frånvaron av medicinskt accepterade förklaringar till deras uppkomst. Ett exempel på denna typ av ohälsa är sjuka hus-syndromet (SBS). Den här avhandlingen närmar sig fenomenet SBS på två sätt. Den empiriska delen bygger på en enkätstudie omfattande ett slumpvis urval av Malmös vuxna befolkning. Analysen visar att det finns stora skillnader mellan olika befolkningsgrupper vad gäller benägenheten att drabbas av boenderelaterade SBS-symptom. Högutbildade, utlandsfödda, unga och arbetslösa är grupper som är överrepresenterade i detta avseende. Studien visar också att den upplevda boendesituationen, i synnerhet graden av trivsel, har stor betydelse för benägenheten att rapportera SBS. Den empiriska analysen indikerar avslutningsvis att de i fysisk bemärkelse hälsovådliga inomhusmiljöerna främst är koncentrerade till byggnader uppförda under perioden 1976-85. I avhandlingen diskuteras även, med utgångspunkt i kritisk realism, den metateoretiska frågan om relationen mellan olika förklaringsmodeller. Förklaringar till SBS och andra diffusa ohälsofenomen har tidigare främst sökts på det medicinska eller det 'mikropsykosociala' planet. Argument framförs här för att dessa i högre grad måste länkas samman med teorier på 'makrosocial' nivå om en fullgod förståelse för fenomenen ska kunna uppnås. En sådan teoriutveckling på det makrosociala planet skulle även kunna bidra till att det stigma som är ofta är förknippat med att lida av psykosocialt orsakad (psykosomatisk) ohälsa, generellt skulle kunna mildras. En modell presenteras avslutningsvis för hur interaktionen mellan natur och kultur kan förstås i relation till SBS. Modellen är ämnad att integrera förklaringsmodeller på olika nivåer och är tillämpbar på alla ohälsofenomen som befinner sig i gränslandet mellan det 'fysiska' och det 'psykiska', mellan 'verklighet' och 'konstruktion'.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)