Testing English Collocations : Developing Receptive Tests for Use with Advanced Swedish Learners

Detta är en avhandling från Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Forskningsprojektet som rapporteras i denna avhandling har två övergripande mål. Det första målet är att utveckla testinstrument avsett för avancerade svenska inlärare av engelska, som genererar reliabla och valida testpoäng kopplat till receptiv kunskap avseende engelska kollokationer som en specifik förmåga. Med kollokationer avses konventionaliserade och frekvent förekommande ordkombinationer, och de typer som testas är adjektiv + nominalfras, samt verb + nominalfras. Mål nummer två är att kartlägga kunskapsnivåer hos avancerade svenska inlärare av engelska avseende receptiv kollokationskunskap, samt undersöka sambandet mellan denna kunskap och ordförrådets storlek respektive lärandenivå. Baserat på tre stycken forskningsfrågor behandlas avhandlingens två mål i sju empiriska studier, där informanterna är svenska engelskstuderande samt infödda talare av engelska. De svenska informanterna är gymnasie- och universitetsstuderande i engelska som främmande språk och har erhållit mellan 8 och 11 års undervisning. Resultaten visar att de två utvecklade testinstrumenten - COLLEX och COLLMATCH - genererar reliabla testpoäng, som också kan kopplas till olika typer av validitet, t.ex. begreppsvaliditet, samtidig validitet och upplevd validitet. Innehållsvaliditet bör undersökas vidare och vissa problem identifieras vad gäller takeffekter. Resultaten visar också att a) testpoängen på COLLEX och COLLMATCH ökar som en funktion av lärandenivå, b) de två testen urskiljer väl inlärare på olika färdighetsnivåer, samt urskiljer inlärare från infödda talare av engelska, och c) testpoäng från COLLEX och COLLMATCH uppvisar en hög korrelation med testpoäng från test som mäter det receptive ordförrådets storlek. Resultaten antyder att det finns ett nära samband mellan storleken på avancerade inlärares ordförråd och deras receptive kollokationskunskap. Skillnaden när det gäller receptiv kollokationskunskap mellan inlärare med en högre respektive en lägre färdighetsnivå anses följa av en dominerande konceptuell process hos de senare genom vilken strukturer i andraspråket kopplas till strukturer i förstaspråket, och vilket förstärks genom en lägre grad av språkexponering. Resultaten tyder också på att universitetsstudier på heltid i mellan 4 och 6 månader inte är tillräckligt för att en mätbar ökning av receptiv kollokationskunskap skall kunna ske. Resultaten pekar också på att receptiv kollokationskunskap ökar när lärandenivå, allmän språkfärdighet och ordförrådets storlek ökar. Detta innebär att en hög grad av språkexponering torde vara en viktig faktor för ett implicit tillägnande av kollokationer, utöver explicit undervisning. COLLEX- och COLLMATCH-testen tar kort tid att göra, uppskattas av informanter och så länge hänsyn tas till deras begränsningar kan de användas som både färdighetsprov och som forskningsinstrument avseende receptiv kollokationskunskap.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)