Borgensliknande säkerhetsrätter

Detta är en avhandling från Stockholm : Norstedts Juridik AB

Sammanfattning: Säkerheter för krediter kan utformas på en rad olika sätt. Flera typer av säkerheter liknar eller ersätter borgen. Avhandlingen avser att besvara frågan: När är borgensreglerna tillämpliga på en garanti som inte betecknas som borgen och vilka blir effekterna av att borgensreglerna befinns vara tillämpliga.I arbetets första del uppställs kriterierna för att en konkret säkerhet skall klassificeras som borgensliknande. Tesen uppställs att de borgensliknande säkerhetsrätterna som huvudfall bör vara underkastade borgensreglerna. Denna utgör utgångspunkten för den vidare analysen av de enskilda säkerhetsformerna.I studiens senare delar behandlas bland andra frågor i vilken mån stödbrev, bankgarantier och garantier i försäkringsform är underkastade borgensreglerna. Förutom dessa obligationsrättsliga säkerhetsrätter behandlas även den borgen närstående tredjemanspanten.Arbetet avslutas med en argumentation för en revidering och kodifiering på samnordisk bas av garantirätten

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.