Möten som formar - Interaktionsmönster på förskola mellan pedagoger och de yngsta barnen i ett genusperspektiv

Detta är en avhandling från School of Education, Malmö University, S-20506 MALMÖ, Sweden

Sammanfattning: I studier rörande de yngsta barnen saknas ofta genusperspektiv. Ett syfte med studien var därför att undersöka interaktionen mellan barnen (1-3 år gamla) och förskolepersonalen på småbarnsavdelningarna vid tre förskolor i ett genus- och kontextuellt perspektiv. Ett annat syfte var att undersöka pedagogernas föreställningar om barn och genus. Ett tredje syfte var att diskursivt analysera pedagogernas utsagor om barnen relaterade till förskolans styrdokument under de senaste trettio åren. Interaktionens intersubjektiva domän, inom vilken ömsesidighet och affekt är av stor betydelse, fokuserades. De huvudsakliga frågeställningarna i denna studie var: Hur tar barnen initiativ till samspel med pedagogerna? Hur svarar pedagogerna? Ser denna interaktion olika ut i olika kontext? Hur framträder genus i dessa kontext? Studien definieras som etnografisk. Metoderna för datainsamling var framför allt videoobservationer och intervjuer. Interaktionen mellan barn och pedagoger observerades på de tre småbarnsavdelningarna. Resultatet visade att genus var kontextbundet och att skiftande kontext gav olika slag av genusbunden interaktion. Situationerna med mest pedagogisk ledning, samlingsstunderna, dominerades av pojkarna, vilka även fick mest utvidgade svar från pedagogerna. Situationerna med mindre pedagogledning, framför allt måltiderna, karakteriserades av dialoger mellan barn och pedagoger. Flickorna fick utvidgade svar från pedagogerna i samma utsträckning som pojkarna under dessa situationer. Under den fria leken var könsskillnaderna avseende barnens initiativ till kontakt med pedagogerna små. Det var en pojke på varje småbarnsavdelning som var den mest dominerande, ”Herren på Täppan”. Denna studie visade att även barn i så låg ålder som de på en småbarnsavdelning hade del i genuskonstruktionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)