Mönster i grönt : Graham Greene och 1900-talslitteraturens villkor

Sammanfattning: Mönster i grönt undersöker sambanden mellan receptionen av Graham Greenes verk och 1900-talslitteraturens villkor, med särskilt hänseende till genremässiga och mediala hierarkier på den internationella bokmarknaden. Studien visar att komplexiteten i Greenes litteraturhistoriska position – där omfattningen och den internationella spridningen av hans verk lett till ett slags frikoppling från enskilda litterära traditioner – måste förstås i via tre centrala utvecklingslinjer i den västerländska 1900-talslitteraturen: bokmarknadens internationalisering, ett alltmer varierat medialt landskap, och litteraturkritikens professionalisering. Ur det perspektivet framstår komplexiteten i Greenes litteraturhistoriska position som illustrativ för förra seklet litterära system i vidare mening, då hans författarskap exemplifierar hur 1900-talslitteraturen kom att publiceras, cirkuleras och förstås.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.