Polyomavirus infections in humans

Detta är en avhandling från Department of Medical Microbiology, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Polyomavirus är en familj av små DNA-virus som har onkogena egenskaper i försöksdjur i celler in vitro. De humana polyomavirusen BK virus (BKV) och JC virus (JCV) infekterar en stor del av befolkningen. Ungefär 70-80 % av vuxna är seropositiva, har antikroppar mot BKV och JCV. Primär infektion inträffar oftast under barndomen och är ofta subklinisk. Efter primära infektionen blir viruset latent i kroppen och kan reaktiveras och orsaka sjukdom vid alvarlig immunsuppresion som leukemi, njurtransplantation och AIDS. BK virus är mest relaterat till urinvägs infektioner och JC virus orsakar progressiv multifokal leukoencefalopati (PML), en sjukdom som drabbar hjärnan. Simian virus 40 (SV40) är ursprungligen ett apvirus som förekom som förorening i poliovaccin på 1960-talet och har sedan dess ibland rapporterats förekomma hos människa. Samband mellan polyomavirus och vissa former av cancer har rapporterats. Vi har grundligt utvecklat och validerat serologisk metodik för specifik påvisning av antikroppar samt metodik för kvantifiering av genomet med Realtids-PCR för BK, JC och SV40. Med hjälp av dessa metoder genomfört storskalig biobanks-baserade studier, först av förekomsten av polyomavirus infektioner i en svensk population, samt sedan utfört prospektiva epidemiologiska studier för att undersöka v om polyomavirus-infektion ökar risken för cancer vid långtidsuppföljning. Både BK och JC är vanliga i Sverige. Epidemiologin skiljer sig åt, då BK virus infektion är vanligare än JC infektion. Infektion med BK virus inträffar vid tidigare ålder än med JC virus. Sju procent av en normalbefolkning befanns ha SV40-specifika antikroppar, men inga SV40genom kunde påvisas i den tumör som oftast rapporterats vara SV0-positiv (mesoteliom). JC och BK infektion innebär inte någon ökad risk för neuroblastom eller kolorektal cancer, vilket tidigare hade hävdats. Moderna och välvaliderade metoder för mätning av förekomsten av antikroppar i serum mot polyomavirus och påvisning av själva viruset i humana prover har etablerats. Vi har fått kännedom om prevalens och åldersspecifik förekomst av BK, JC och SV40-infektioner i Sverige. Vi har inte kunnat bekräfta tidigare rapporter om att infektion av polyomavirus skulle orsaka cancer.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)