Experiments and modelling of fracture initiation at impact

Detta är en avhandling från Avd för Hållfasthetslära, Box 118, 221 00 Lund

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar olika frågor som var och en är av stor betydelse för förståelsen av dynamiska brott i stål. Särskilt betonas sprickpropageringsförsök, utförda i överslagsområdet mellan segt och sprött beteende, samt de slutsatser som kan dras av försöken. En fråga berör den fysikaliska bakgrunden till viskoplasticitet. Det visar sig att en beskrivning av termiskt aktiverad dislokationsglidning kan omformuleras till lämpliga flytytor och flythastighetsfunktioner i ett standardformat för viskoplasticitetsteori. Frågan om korrekta och effektiva estimationsalgoritmer för tidsberoende materialmodeller diskuteras och nya metoder som baseras på icke-linjär tidsserieanalys presenteras. En sammanhållen mängd av dynamiska sprickutbredningsförsök, metallografisk beskrivning och data för konstitutiv modellering för två olika kommersiella stålkvaliteter presenteras. Sprickutbredningsförsöken utfördes på stora enkants böjprovstavar i överslagsområdet. Data för den konstitutiva beskrivningen speglar både egenskaperna vid höga töjningshastigheter och nödvändiga villkor för klyvbrottinitiering. Sprickutbredningsförsöken analyseras genom beräkningar. Erforderliga villkor för tillämpning av Rice-Knott-Ritchie's modell för klyvbrottinitiering etableras. Dessutom jämförs olika möjligheter att implementera tidseffektiva randvillkor för modellering av anslaget av de böjprovstavar som används i sprickutbredningförsöken.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.