New Technology-Based Firms in Science Parks - A Study of Resources and Absorptive Capacity

Detta är en avhandling från Lund Business Press

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish I forskningsparker (Science Parks) finns ett antal resurser tillgängliga för de teknologibaserade företag (NTBF) som valt att lokalisera sig i dessa parker. Om företagen använder dessa resurser kan de också lättare bygga upp den resursbas som företag behöver för att kunna utvecklas och växa. I avhandlingen har tre kategorier av forskningsparksresurser identifierats: Universitetsrelaterade resurser, Forskningsparksfaciliteter och Klustereffekter. Emellertid använder inte alla företag samma uppsättning av forskningsparksresurser. Bransch är en variabel som förklarar vissa skillnader i resursanvändning, men företagens konfiguration av management resurser verkar i större utsträckning förklara skillnader i vilka forskningsparksresurser företagen använder. De teknologibaserade företagen i forskningsparkerna kan kategoriseras med avseende på sina management resurser. Tre kategorier identifieras: Grundarorienterade företag, Rekryteringsorienterade företag och Moderbolagsorienterade företag. Förklaringen till varför dessa tre kategorier av företag skiljer sig åt vad gäller användande av forskningsparkens resurser kan finnas i konceptet ”absorptive capacity”, som gör gällande att ju mer kunskap och erfarenhet som finns i företaget, desto mer kunskap kan företaget ta till sig utifrån. Det verkar som företagen i forskningsparkerna följer olika strategier då det gäller att absorbera resurser beroende på konfigurationen av management resurser. ”Absorptive capacity” konceptet föreslås inkorporeras i den resursbaserade strategiteorin som en beskrivning av den process i vilken resurser anskaffas. Resultaten beträffande skillnader i resursanvändning mellan de studerade företagen kan inspirera till differentierade erbjudanden från forskningsparkers ledningsorganisation i syfte att uppmuntra företags utveckling och tillväxt. Vidare kan resultaten beträffande olika konfigurationer av management resurser bland företagen i forskningsparker och dessa konfigurationers betydelse för resursanvändningen vara till hjälp för teknologibaserade företag i deras val av utvecklingsstrategi.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.