Vippning av stålbalkar i hallramar

Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

Sammanfattning: Denna rapport behandlar vippning av dubbelsymmetriska balkar, med tonvikt på balkelement i tvåledsramar.
I kapitel 1 ges en kort inledning till problemställningen och teorin kring vippning, Dessutom belyses fördelen av dimensionering av hallramar med gränslastmetod.
Kapitel 2 behandlar dels historik men även några större undersökningar, ur vilka intressant information kan hämtas.
I kapitel 3.1 studeras interaktionen mellan styrd vippning och böjvridknäckning för ett pelarben utsatt för konstant normalkraft och triangulärt fördelat moment. Dessutom presenteras en approximativ formel för kritiskt moment.
Kapitel 3.2 behandlar bunden vippning av initiellt rak balk under närvaro av egenspänningar. Inverkan studeras av styrningsaxeln, egenspänningarnas storlek samt en reducerad skjuvmodul i genomflutna delar av tvärsnittet.
För att få en fingervisning om stabiliteten av de tryckta innerflänsarna i ett ramhörn studeras i kapitel 3.3 en stångmodell bestående av innerflänsarna och hörnets diagonalavstyvning. Modellen tyder på diskutabel stabilitet hos hörnet då takbalken och pelarbenet har samma kritiska laster.
Inverkan av vridinspänning av balkar samt livdeformationer diskuteras i kapitel 3.4 och 3.5.
I kapitel 4 presenteras resultatet av beräkningar gjorda med FEM-programmet ABAQUS. Inverkan av vridinspänning, stagning och initialkrokighet hos ett ramhörn studeras.
I kapitel 5 beskrivs försök utförda på fyra ramhörn, två votade och två ovotade. De två ovotade ramarna uppnådde plastiskt moment, och uppvisade plastisk rotation. De votade ramarna uppvisade brott vid votens slut, och även ett sprött beteende.
I kapitel 6 diskuteras resultaten från föregående kapitel. Dessutom görs jämförelser mellan olika normer och försöksresultat. Avslutningsvis dras riktlinjer upp för kontroll av stabilitet hos hallramar. För resultat och slutsatser hänvisas till detta kapitel.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)