Utflyttning av aktiebolag : en analys i ljuset av den internationella skatterätten och EU-rätten

Detta är en avhandling från Stockholm : MercurIUS Förlags AB

Sammanfattning: I boken analyseras skattekonsekvenserna för utflyttande aktiebolag. Studien bygger på svensk skatterätt, skatteavtalsrätt och EU-skatterätt men även på internationella jämförelser. Med hjälp av bla utländsk doktrin om exitbeskattning av fysiska personer analyseras huruvida exitbeskattning av aktiebolag är förenlig med skatteavtalsrätten. Rättspraxis på detta område är ytterst begränsad. Regeringsrätten har i princip bedömt rättsfrågan enbart i ett mål medan EU-domstolen överhuvudtaget inte bedömt den. Däremot har EU-domstolen avkunnat flera domar som behandlar exitbeskattning av fysiska personer. En central fråga är därför om vägledning kan sökas i dessa domar för bedömningen av om exitbeskattningen är förenlig med EU-rätten. Andra frågor av intresse är om EU-domstolens allmänna praxis på företagsbeskattningens område kan tillämpas och vilka tolkningar som kan göras av de domar om aktiebolags etableringsfrihet som inte behandlar  skatterätt. Är exitbeskattningen vid byte av hemvist förenlig med skatteavtals- och EU-rätten? Vad innebär uttrycken platsen för den verkliga ledningen och hemvist? Dessa och många andra skattefrågor med anknytning till utflyttning av aktiebolag behandlas utförligt i studien.Innehåll i korthet:Hemvisgrundande ledningskriterierHemvist enligt OECD:s modellavtalUtflyttningsbeskattning (sk exitbeskattning)SkatteavtalInternationell bolagsrättEU-rättsliga aspekter av utflyttning

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.