Att gestalta och omgestalta sitt ledarskap: Verksamhetsnära chefer inom kommunal omsorgsverksamhet reflekterar över chefsroll och arbetets innehåll

Detta är en avhandling från Lunds universitet, Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Avhandlingen utforskar vad det innebär att vara verksamhetsnära chef i en svensk kommunal omsorgsorganisation. Det forskningsprojekt som utgör avhandlings empiriska bas tillkom för att de medverkande cheferna upplevde att de hade en svår arbetssituation. Resultaten från projektet belyser chefskapets innebörd och förutsättningar, sett ur chefernas perspektiv.
Det allra tydligaste budskapet som framstod medan projektet pågick kan sammanfattas med begreppet omsorgsfullhet, vilket innefattar chefernas ansträngningar att uppnå idealet att vara en omsorgsfull chef som sätter människan i centrum. De ville vara chefer som personalen vill arbeta under, och som värnar om sina vårdtagare, sin personal och sina chefskollegor i ledningsgruppen. Det omsorgsfulla chefsidealet utmanades och hotades av oklarheter, komplexitet, motsägelser samt konkurrerande ideal.
De svårigheter som var besvärligast att hantera för såväl nytillträdda som erfarna chefer var relaterade till komplexiteten i deras organisation, uppdrag och roll. Komplexiteten krävde att cheferna sammanvägde olika aspekter, lagar, förordningar, föreskrifter och rådande ideal från skilda nivåer och håll, för att kunna tolka och väga olika överordnade och ibland motstridiga beslut mot varandra för att hitta en optimal eller i varje fall acceptabel sammanvägning i varje enskild konkret situation.
Resultaten från projektet visar, i likhet med andra undersökningar, att förväntningarna på vad verksamhetsnära chefer i offentliga välfärdsorganisationer skall åstadkomma inom ramen för begränsade resurser ofta är mycket högt ställda. Avhandlingens resultat synliggör i någon mån effekterna av den komplexitet som orsakas av olika värdesystem och ideologier som enligt flera forskare kan samexistera respektive konkurrera i organisationen, även om de inte alltid är synliga för alla på olika nivåer i organisationen. Resultaten väcker också frågor om hur verksamhetsnära chefers möjligheter att hantera denna komplexitet skall kunna stärkas. Hur kan chefer hitta strategier för att kunna förhålla sig till de strukturella faktorer som finns inbyggda i systemet och som är svåra eller omöjliga för dem att omedelbart påverka inom sin yrkesroll? Hur skall de kunna väga samman ibland tillsynes oförenliga krav och förväntningar på ett sätt som är förenligt med deras egna professionella värderingar och ideal? Skulle skapandet av organisationsövergripande forum, där intentioner och effekter av överordnade beslut kan diskuteras och exemplifieras, kunna vara en framkomlig väg?
Chefernas egna utvärderingar under och efter projekttiden visade att projektet bidrog positivt till deras personliga utveckling och till utvecklingen av chefsgruppen, i enlighet med deras ursprungliga önskemål. Projektet hade också positiva effekter på gruppklimatet och på förtroendet cheferna emellan.

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)