Om samarbetet mellan barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri : Personalens kompetens och patienternas behov

Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

Sammanfattning: Avhandlingen behandlar gränsområdet mellan barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri. Syfte: att beskriva hur det går för barn- och ungdomspsykiatrins patienter, vilken den patientgrupp är som blir gemensam för de båda disciplinerna och vad som krävs för att utveckla samarbetet för äldre tonåringar/unga vuxna i åldrarna 16-25 år. Metod: Journal och registerstudie. Enkätundersökning riktad till personalgrupperna inom de två psykiatriska disciplinerna. Resultat: 25 patienter, 1,8 procent avled, majoriteten på grund av självmord. Drygt var 4:e tidigare BUP-patient och nästan dubbelt så många kvinnor som män (1,7:1), har sökt vuxenpsykiatrisk kontakt efter den barn- och ungdomspsykiatriska vården. En tredjedel av de tidigare BUP-patienterna var kända i kriminalregistret. Elva personer, 0,8 procent hade utvecklat så allvarligt missbruk att LVM-vård hade skett. Resultaten av enkätundersökningen tyder på att det inom vuxenpsykiatrisk verksamhet finns brister när det gäller barn- och ungdoms kunskap i allmänhet och att det finns skillnader i syn- och arbetssätt mellan disciplinerna. Övergången för patienter från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin sågs som ett problem av båda personalgrupperna.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.