Kunskapsintegrering med informationssystem i professionsorienterade praktiker

Sammanfattning: Den här avhandlingen utgår ifrån ett professionsorienterat perspektiv på användning av informationssystem. Informationssystem för kunskaps-integrering i professionsorienterade arbetspraktiker innebär en dynamik för styrning och organisation där den professionsorienterade arbetspraktiken och informationssystem kan utvecklas tillsammans. Avhandlingen bygger på studier av två olika professionsorienterade arbetspraktiker, flygplansunderhåll och sjukvård, som båda kan karaktäriseras som tids- och livskritiska. De två professionsorienterade arbetspraktikerna kan härledas till två olika professionstyper. De fyra forskningsfrågorna i denna avhandling är:Vilken betydelse har egenskaper för T- respektive L-professioner för användning av informationssystem? Vilka generella utmaningar kan härledas ur professioners användning av informationssystem?Vilken betydelse har ledning och organisation av T- respektive L-professioner för användning av informationssystem? Hur kan användning av informationssystem organiseras för att möjliggöra kunskapsintegrering i professionsorienterade praktiker?Två fallstudier med etnografiska inslag har genomförts där två olika professionstyper utgör två definierade fall. Inledningsvis var dessa studier av en induktiv och explorativ karaktär, för att sedan bli mer förklarande och i slutskedet också något normerande. Den ena studien gjordes inom flygplansunderhållet vid det svenska flygvapnet, F7 i samverkan med Volvo Aero Corporation. Den andra studien har gjorts inom akutsjukvåren i NU-sjukvården, Västra Götaland.Bidraget i avhandlingen avser att visa att professioners egenskaper har betydelse för tillit, meningsskapande och engagemang både för, och i, användning av informationssystem. Avhandlingen visar behovet av att se strukturer mellan professioner och ledning som avgörande för kunskapsintegrering med informationssystem, där ett nytt integrerat ledarskap föreslås. Detta nya integrerade ledarskap är viktigt för att styra kunskaps­integrering. Dessutom föreslår avhandlingen en ny ansats för kunskaps­integrering för att överbrygga organiska begränsningar och hinder. Denna ansats kallas uppgörelser. Uppgörelser i professionsorienterade arbetspraktiker är viktiga för att kunna utveckla befintlig och kommande användning av informationssystem samt att integrera informationssystem i det komplexa arbetet så att det kan utföras på ett effektivt sätt med hög kvalitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)