Anskaffning av standardsystem för att utveckla verksamheter - Utveckling och prövning av SIV-metoden : Acquisition of Application Packages for Developing Business Activities - Development and Validation of the SIV method

Sammanfattning: Anskaffning av programvara kan ses som en möjlighet att utveckla ett företag och dess affärsverksamhet. Det finns idag ett stort utbud av standardiserade programvaror att välja emellan. Sådana produkter brukar i dagligt tal kallas för standardsystem. Dessa kan köpas på den öppna marknaden eller vara system som återanvänds mellan företag. Det görs en del felinvesteringar när företag anskaffar standardsystem. Många standardsystem ger inte önskade resultat för verksamaheten eller förblir i vissa fal oanvända på företagen. Detta ledde mig in på frågan om en systematisk metod för upphandling av standardsystem kan förbättra situationen.Syftet med forskningsarbetet har därför varit att konstruera en metod för anskaffning av standardsystem som ett led i att utveckla verksamheter hos företag och organsiationer. Mer precist förelåg tre huvudmål för studien:1. Att utveckla en metod för anskaffning av standardsystem som ger stöd åt företagets affärsverksamheter.2. Att pröva metodens användbarhet, genomförbarhet och logsika uppbyggnad med hjälp av empiri och teori inom området.3. Att vidareutveckla metoden utifrån gjorda erfarenheter och framförda förändringsbehov från metodprövningen.Metoden som utvecklats och prövats benämns genomgående för "SIV-metoden" (Standardsystem I Verksamheter). SIV-metoden bygger på erfarenheter från olika företag som ABB, Alfa-Laval, Arla, Ericsson och Philips.Anders G. Nilsson är verksam som processkonsult vid Insitutet för Verksamhetsutveckling (Institut V) och som lärare vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har som forskare aktivt medverkat till att ta fram ISAC-metoden för systemering och SIV-metoden för anskaffning av standardsystem

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.