Förvaltningschefers styrning En studie av praktik och representation i skolans värld

Detta är en avhandling från Göteborg : Förvaltningshögskolan & CEFOS, Göteborgs universitet

Sammanfattning: Chefers styrning av underordnade ingår ofta som en självklar del av chefskapet. Det betraktas som naturligt. Men relationerna mellan chef och underordnad kan vara av sådan karaktär, att de underordnade inte godkänner styrningen. Kanske är det så att de hierarkiskt underordnade är så pass autonoma, att chefens möjligheter att framställa styrning är begränsade och annorlunda. I Förvaltningschefers styrning följs tre förvaltningschefer med autonoma underordnade. Deras styrning fokuseras och beskrivs, och en begreppsapparat som gör det möjligt att tala om denna sorts styrning utvecklas. Begreppsapparaten tar sin utgångspunkt i ett närbesläktat ord till styrning, nämligen disciplinering. I boken diskuteras också begreppen representation och praktik, vilka är två situationer som är fundamentalt olika. I båda dessa situationer framställs styrning – men på något olika sätt.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.