Unequal Opportunities The Impact of Social Capital and Recruitment Methods on Immigrants and Their Children in the Swedish Labour Market

Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

Sammanfattning: Avhandlingen består av tre empiriska studier som undersöker effekten av socialt kapital för individernas arbetsmarknadsutfall, utifrån två huvudsakliga frågeställningar. För det första: Vilka individuella egenskaper, såsom utbildningsnivå, genus och ursprungsland, underlättar eller försvårar tillgång till socialt kapital? Här studeras den avkastning som socialt kapital genererar på arbetsmarknaden, jämfört med utbildning och arbetslivserfarenhet. För det andra analyseras vilken betydelse en stigmatiserad social identitet hos vissa invandrade har för tillgången till socialt kapital och i vilken grad ett ”underskott” av socialt kapital påverkar deras arbetsmarknadsutfall. Resultatet av de empiriska undersökningarna tyder på att invandrare och deras barn, efter kontroll för produktionsrelaterade variabler, har mindre tillgång till socialt kapital och därför sämre arbetsmarknadsutfall.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)