Bacterial Activity and Community Composition in the Rhizosphere. Influence of plant species, root age, nitrogen addition and mycorrhizal status

Detta är en avhandling från Department of Ecology, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Växter påverkar marken rent mekaniskt genom att jordstrukturen ändras när en rot växer, men också kemiskt genom att rötterna utsöndrar organiska molekyler. De organiska molekylerna ökar näringstillgången för mikroorganismerna i marken och därmed ändras tillväxthastigheten och biomassan hos mikroorganismerna. I området runt rötter, rhizosfären, råder det därför en hög mikrobiell aktivitet. Kunskap om mikrorganismer i rhizosfären är av betydelse för förståelsen av t ex tillgången av växtnäringsämnen, bakteriers växt-stimulerande effekt, bakteriers inverkan på marksanering och bakteriers förmåga att skydda växter mot sjukdomsalstrande organismer. Mikroorganismernas tillväxthastighet har varit svår att mäta i rhizosfären. Man har fått använda sig av ett antal ögonblicksbilder där man har räknat antalet bakterier vid olika tidpunkter. Genom denna metod kan man inte ta hänsyn till bakterietillväxt och celldöd. Predation av bakterier är t ex en bidragande faktor vad gäller bakteriernas populations-dynamik i rhizosfären och detta kan man inte mäta om man bara räknar antal bakterier vid olika tidpunkter. Metoder har emellertid utvecklats som kan användas vid mätning av bakteriers tillväxthastigheter, thymidin- och leucininkorporeringsteknikerna. Thymidininkorporeringsmetoden utnyttjar sambandet att mängden DNA som syntetiseras är proportionell mot den ökade biomassan av bakterier som sker vid tillväxt och leucininkorporeringsmetoden mäter proteinsyntesen, då radioaktivt leucin inkorporeras till protein. Det är en styrka att använda två komplementära metoder. I min avhandling har jag visat att dessa tekniker kan mäta bakterietillväxt i rhizosfärjord. Jag har använt dem till att studera ett flertal problemställningar. Skillnaden i bakterieaktivitet var betydande mellan rhizosfärjord och allmän jord. Skillnader kunde även påvisas över tiden och längs med roten. Aktiviteten ökade med åldern på roten och med avståndet till rotspetsen. Effekten av kvävetillsats på rhizosfärbakteriernas aktivitet varierade beroende på vilken kvävekälla som tillsattes. Kvävehalten påverkar pH i rhizosfären och bakteriernas tillväxt tycktes beroende av jordens pH. Olika växter påverkade rhizosfärbakterierna olika med avseende på aktivitet. Speciellt låg aktivitet fanns i rötter på purjolök. Det visade sig emellertid att när bakterierna extraherades från rhizosfärjord, frigjordes ämnen från rötterna som hämmade rhizosfärbakteriernas aktivitet. Mykorrhiza (samspel mellan svamp och växt) påverkade också rhizosfär bakterierna, men olika beroende av växtslag. De förändrade yttre förhållanden som uppstår när en rot växer genom marken påverkar inte bara aktiviteten och biomassan hos bakterierna i rhizosfären utan också sammansättningen av bakterierna, eftersom bakterier har preferenser till olika utsöndringsprodukter. Mängden utsöndringsprodukter och även vilka ämnen som utsöndras varierar längs med rötter. Hur detta påverkar bakteriesammansättningen i rhizosfären vet man lite om. Jag har använt mig av två metoder för att studera bakteriesamhällets sammansättning i rhizosfären: Biologtekniken (metaboliseringsprofiler) och mätningar av fosfolipidfettsyrasammansättningen. Fosfolipidfettsyra-sammansättningen skiljer sig mellan olika organismer. Dessa olikheter använder man sig av när man vill analysera det mikrobiella. Bakteriernas lipider extraheras, fraktioneras och därefter analyseras de specifika fettsyrorna från fosfolipidernaDetta medför att man kan mäta förändringen i sammansättningen hos bakteriesamhällen. Mikrobiella metaboliserings-profiler med systemet Biolog grundar sig på vilka ämnen ett visst bakteriesamhälle utnyttjar. Normalt studeras 95 olika kolkällor. Metoderna visade sig var användbara i rhizosfären. Jag fann att olika växter påverkade rhizosfärbakteriernas sammansättning olika. Växtslag hade större effekt på sammansättningen av bakteriesamhällen i rhizosfären än infektion av mykorrhiza.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.