Domsrätt och lagval vid elektronisk handel

Detta är en avhandling från The Author

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Vilket lands domstolar är behöriga att lösa tvister som kan uppkomma till följd av elektroniska avtal där parterna hör hemma i olika länder? Vilket lands lag skall domstolen använda? Även om en svensk domstol är behörig är det inte säkert att den skall använda svensk lag. Dessa frågor sorterar inom ett ämnesområde som heter interationell privat- och processrätt. I avhandlingen undersöks hur internationellt privat-och processrättsliga regler skall tillämpas vid elektronisk handel och vilka problem som därvid kan uppstå.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.