Broar med integrerade landfästen

Sammanfattning: Broar med integrerade landfästen har blivit allt populärare i bl.a. USA, Kanada och Storbritannien. Den främsta orsaken sägs vara de låga underhållskostnaderna. I Sverige har broar med integrerade landfästen byggts på ett fåtal platser. Syftet med rapporten har varit att ta undersöka om brotypen passar för svenska förhållanden. Med integrerade landfästen menas att överbyggnad och landfäste byggs samman till en samverkande enhet. Grundläggningen görs med flexibla pålar som gjuts in i överbyggnaden. Rapporten innehåller en litteraturstudie, resultat från fullskaleförsök av stålpålar, analysmetoder, erfarenheter från byggandet av en bro samt kostnadsjämförelse mellan olika brotyper. Fokuseringen ligger på samverkansbroar grundlaggda på X-pålar

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.