Elevinflytande i lärandet

Sammanfattning: Denna avhandling syftar till att utveckla kunskap om elevinflytandets samvariation med lärandet. Fokus i studien är att undersöka vad som händer när elever har inflytande i sitt eget lärande och när elever har olika erfarenheter av sådant inflytande. Avhandlingens teoretiska grund är en utveckling av de teorier som Dewey, Freire och Köhler hade om människans lärande med fokus på erfarenhet och inflytande i lärandet. Empirisk data har samlats genom att använda deltagande observationer,intervjuer och enkäter. Under en treårsperiod har totalt 231 elever ingått i studien. Studien är både kvalitativ och kvantitativ. Studiens resultat beskriver en läroprocess då elever har inflytande i lärandet. Analyserna visar, bland annat, att ju mer inflytande elever har i sitt eget lärande ju högre kvalitet uppnår de i lärandet i jämförelse med målen i den nationella läroplanen. En hög nivå av inflytande i skolarbetet resulterar i aktivt lärande som ger en djupare och bredare kunskap. I diskussionen relateras resultaten till såväl sociokulturella faktorer som till styrdokumentens andemening och lärares syn på lärandet. Förslag till fortsatt forskning berör samband mellan elevers lärande och lärares och rektorers lärande samt samband mellan skolans sorteringsfunktion och elevernas inflytande över det egna lärandet.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.