Skapa plats i landskapet : tidig- och mellanneolitiska samhällen utmed två västskånska dalgångar

Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Denna arkeologiska studie syftar till att förstå de neolitiska samhällenas framväxt, organisation och förändring kring de västskånska ådalgångarna vid Saxån-Välabäcken och Lödde å-Kävlingeån. Arkeologiska undersökningar och fornminnesinventeringen har visat att området hyser omfattande lämningar av neolitiska bebyggelsekomplex — i form av bosättningar, gravfält, megalitgravar, depositioner i våtmarksmiljöer och centrala platser — som sträcker sig från äldsta till yngsta fasen av trattbägarkulturen samt stridsyxekulturen. Omgivningen kring de två dalgångarna har således haft ett långvarigt utnyttjande under neolitisk tid. De senaste årens arkeologiska undersökningar i samband med Västkustbanans utbyggnad har inneburit nya och värdefulla insikter i hur den neolitiska människan organiserade sig i det social rummet, dels inom platserna men också mellan platserna i landskapsrummet. Inte minst de omfattande boplatsundersökningar från flera olika tidig- och mellanneolitiska faser har på ett helt nytt sätt gett inblick i organisationen på trattbägarbosättningar.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.