Bussförares upplevelser av förändrade verksamhets- och arbetsvillkor : Ett tillitsperspektiv

Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University Studies

Sammanfattning: Mot bakgrund av att svensk kollektivtrafik är avreglerad har det under det senaste decenniet skett omvälvande omstruktureringar inom branschen som förändrat såväl grundläggande verksamhetsvillkor som bussförares arbetsvillkor.Mot denna bakgrund är studiens syfte att belysa hur avreglering, anbudsupphandling och privatisering har påverkat bussförarnas arbetsvillkor och hur de upplever konsekvenserna av de åtgärder som vidtagits för att anpassa verksamheten till förändrade verksamhetsvillkor. Inom yrkesgruppen finns en stor erfarenhet som sällan utnyttjats eller erkänts i samband med de omställningsprocesser som genomförts. Ett syfte med studien är därför att diskutera och ge bussförarnas erfarenheter gestalt. Avsikten är att nå en djupare förståelse för vilka konsekvenser omställningarna i verksamheten har haft när det gäller förarnas förhållningssätt till arbetsgivaren, det egna arbetet, servicerollen och hur de orienterar sig mot framtiden.Studien visar att det finns ett stort avstånd mellan målet med omställningarna och det faktiska resultatet. Den negativa bilden dominerar bussförarnas upplevelser. Vad de har förlorat framträder på ett tydligare sätt än vad de har vunnit. Istället för att se möjligheter är det ett slags hopplöshetsförståelse som kommit att prägla förarnas förståelsehorisont.Utgångspunkten för studien tas i bussförarnas perspektiv och erfarenheter för att få en bild av de omställningar som genomförts vid arbetsplatsen, hur de värderar dem i förhållande till tidigare arbetsvillkor samt vilka reaktionsmönster de uppvisar. Detta är högst väsentligt att lyfta fram eftersom osäkerheten om framtida organisering av verksamheten, arbetsorganisation och arbetsvillkor är påtaglig inom branschen.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.