Utvärdera Informationssystem Pragmatiskt perspektiv och metod

Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

Sammanfattning: Syfte: Det övergripande syftet med avhandlingen är att utveckla en intressentbaseradutvärderingsmetod för att utvärdera informationssystem. Jag har valt attkalla utvärderingsmetoden för VISU (Verksamhetsutvecklande InformationssystemUtvärdering). I VISU uppfattas utvärderingsprocessen som en socialprocess där människor arbetar tillsammans för att bestämma sig för egenskaperoch värden hos det informationssystem som utvärderas. Utgångspunkten förutvärderingsprocessen enligt VISU är att utvärdering ska användas praktiskt avmänniskor för att skapa utveckling och förbättring i verksamheter. Frågor: Tvåövergripande forskningsfrågor har drivit avhandlingsarbetet:1. Hur bör en metodför utvärdering av informationssystem vara utformad för att bidra till enverksamhets utveckling?2. Vad innebär en pragmatiskt grundad modell för ISUtvärdering?Forskningsmetod: I avhandlingsarbetet utvecklar jag VISU ochundersöker hur metoden fungerar samt vilka konsekvenser som användandet avVISU ger i praktiska utvärderingssammanhang. Forskningsarbetet har bedrivitsenligt Canonical Action Research. Aktionsforskningsstrategin har valts för attmotsvara undersökningsbehovet vid metodutveckling - behovet av att prövametoden i praktiska utvärderingsprocesser där metoden är avsedd att användas.Vidare grundas och förankras VISU i pragmatiska kunskapsteorier och teorier omutvärdering (särskilt intressentmodellen). VISU är också grundad i forskning omIS-utvärdering och förankrad i skolan om interpretativ IS-utvärdering.Kunskapsbidrag: Det praktiska bidraget från avhandlingen är en metod, VISU,för att utvärdera informationssystem. De teoretiska kunskapsbidragen är:rationalitet för en pragmatisk utvärderingsprocess, en multiparadigmmodell förIS-utvärdering samt en modell för utvärderingsbruk.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)