Den vakna patienten : En kvalitativ studie om intraoperativ omvårdnad

Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

Sammanfattning: Inledning: Som ett resultat av utvecklingen inom anestesi och kirurgi kan allt mer komplexa operationer utföras i lokala eller regionala anestesier. Detta innebär att den kirurgiska patienten kan förbli mer eller mindre vaken genom hela den intraoperativa fasen.Syfte: Syftet med denna avhandling var att få en djupare förståelse för den intraoperativa omvårdnaden när patienten är vaken. Avhandlingen består av två delstudier [I-II] vilka har, beroende på delstudiens syfte, utgått från operationssjuksköterskans perspektiv [I] och patientens perspektiv [II].Metod: Utifrån syftet valdes kvalitativa metoder för båda delstudierna. Data samlades in genom fokusgruppintervjuer [I] och individuella intervjuer [I,II]. Insamlad data analyserades i enlighet med Grundad teori [I] och kvalitativ innehållsanalys [II].Resultat: Studie I visade att det som ansågs vara operationssjuksköterskans huvudangelägenhet var att ta den vakna patienten i beaktande vilket de försökte åstadkomma genom att uppnå och bibehålla en hög moral på sal genom hela processen. För att uppnå hög moral var det tre aspekter som operationssjuksköterskan tog hänsyn till; patienten, teamet och den professionella yrkesrollen. För att uppnå hög moral på sal var operationssjuksköterskorna vaksamma och flexibla. De balanserade mellan patientens behov, teamets behov de behov som var förknippade med säker kirurgi. Moralen beskrevs vara en helhet med målet att ge patienten en positiv upplevelse. Resultatet i studie II visade att patienterna upplevde att de var i en situation de inte hade kontroll över och de var uppmärksamma och reflekterande för att skapa mening och trygghet åt situationen. Det övergripande temat ”att söka efter förtroende i en utsatt och beroende situation” illustrerar hur patienterna tenderade att i första hand tolka det som skedde omkring dem på så sätt att det bringade känslan av att vara trygga. De fyra kategorierna; att erfara stämningen på sal, att möta[o]väntade känselförnimmelser, att uppfatta bevis på säkerhet och att använda individuella strategier, beskriver patienternas upplevelser om vad som påverkade förtroendet samt hur de hanterade dessa upplevelser. Huvudfynden berörde de intraoperativa behoven samt hanteringen och balanseringen mellan dess.Slutsats: Operationssjuksköterskans intraoperativa omvårdnad kan bidra till positiva upplevelser för patienten som är vaken under ett kirurgiskt ingrepp. Operationssjuksköterskans förmåga att tolka och agera på olika intraoperativa behov samt patientens personlighet och egna förmåga att hantera situationen är av stor betydelse för upplevelsen av den intraoperativa fasen.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)