Interorganisatoriska lärandenätverk för chefer från små och medelstora företag

Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

Sammanfattning: Målet med föreliggande studie är att skapa en ökad förståelse för chefers lärande i konstruerade interorganisatoriska lärandenätverk. Studien kan bidra till utvecklingen av både praktik och teori. På praktisk nivå kan resultaten ligga till grund för beslut om deltagande i lärandenätverk samt hur man kan konstruera dessa nätverk. På teoretisk nivå ger studien en ökad kunskap om vilka läranderesultat som kan uppnås i nätverken samt en ökad förståelse för den specifika lärandesituationen. Intresset för denna studie ligger sålunda i om, och i så fall hur ett konstruerat lärandenätverk kan motsvara de behov av, och förutsättningar för lärande och kompetensutveckling som chefer i små och medelstora företag har.Den teoretiska referensramen i denna studie bygger på en kombination av teoretiska paradigm om lärande samt tidigare forskning om vuxenpedagogik och interorganisatoriska nätverk.Det empiriska exemplet på ett konstruerat interorganisatoriskt lärandenätverk är det nationella utvecklingsprogrammet krAft. I huvudsak baseras analyserna i denna studie på tolkningar av intervjuer med deltagarna i krAft-nätverket vid olika tidpunkter i det ett år långa programmet. Informationen från intervjuerna har även fått ett stöd av och validerats med information från andra datainsamlingsmetoder såsom deltagande observation, frågeguider, lärstilstest och skriftliga redogörelser i samband med presentationer i nätverket.Erfarenheterna från denna jämförande fallstudie tyder liksom tidigare forskning på att ett konstruerat interorganisatoriskt lärandenätverk kan vara en fungerande form och metod för lärande hos de deltagande cheferna från små och medelstora företag. De läranderesultat som deltagarna i nätverket upplevde sig ha fått kategoriserades som kognitiva (kunskapsmässiga), psykodynamiska (emotionella) och sociala (samverkansmässiga). En syntes av de tre typerna av läranderesultat kan dessutom utgöra en förändringskompetens. Analysen av läranderesultaten visar att lärandenätverk har sin främsta styrka i att uppnå psykodynamiska och sociala läranderesultat, med vilka även kognitiva läranderesultat befrämjas. Studien visar också att de tre dimensionerna i lärandesituationen (aktör, relation och design) på olika sätt påverkar vad och hur deltagarna i nätverket lär sig.Ett viktigt bidrag med studien är slutligen att genom de åtta propositionerna i det sista kapitlet ge avstamp för fortsatt forskning.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.