En växande marknad : Studie av nöjdheten med konsumtionsrelaterade livsområden bland unga konsumenter

Sammanfattning: I den här avhandlingsstudien undersöks nöjdheten med tillvaron i vårt konsumtionssamhälle bland konsumenter i olika åldrar. De tre områden som för unga konsumenter (9 - 19 år) som grupp hade starkast samband med den övergripande nöjdheten: (1) att vara nöjd med sig själv, (2) sina kläder, samt (3) viktrelaterad hälsa, studeras sedan närmare. Fokus ligger på nöjdhetens samspel med olika aspekter på konsumtion, där olika förhållningssätt kan tänkas vara kännetecknande för mer eller mindre nöjda konsumenter. De undersökta aspekterna är materiella värderingar, inställning till reklam, mottaglighet för social påverkan inför köp, kommunikation om konsumtion i familjen, konsumtion av onyttiga livsmedel, läsvanor och TV-vanor.Till underlag för undersökningen ligger en enkätstudie med totalt 816 respondenter, samt en intervjustudie med totalt 200 deltagare. Urvalet, som består av skolungdomar mellan 9 och 19 år samt en mindre grupp av deras föräldrar, bor alla i Degerfors kommun i östra Värmland.Huvudresultaten är att de flesta är ganska eller mycket nöjda med merparten av undersökta områden. Dock finns intressanta skillnader mellan olika åldersgrupper och kön. De kvantitativa resultaten kompletteras med en mängd intressanta och insiktsfulla utsagor från studiens deltagare när det gäller de flesta av undersökta områden.Sammantaget kan resultaten tolkas enligt en modell som går ut på att vi blir nöjda med våra konsumtionsval så länge de birdrar till att uppfylla våra mål, vilket i de flesta fall sker genom att vi i form av kunskapsutvecklande eller symbolisk konsumtion får större inflytande i relevanta referensgrupper.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.