Lokalt ledarskap : en studie av lokala chefers ställning, roll och agerande i förändringsarbete

Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

Sammanfattning: "Lokalt ledarskap" är en licentiatavhandling i företagsekonomi som bygger på en studie av lokala chefer, dvs chefer som är ansvariga för och verkar nära lokal verksamhet i organisationer. Exempel på sådana chefer är klinikchefer inom sjukvård och tandvård, skolledare, platschefer i industri samt forsknings- och utvecklingsansvariga tekniker.I avhandlingen utvecklas en begreppsapparat som kan användas för att uppmärksamma frågor rörande lokalt ledarskap och lokala chefer som är verksamma i förändringsarbeten. Begreppsapparaten är allmän till sin karaktär och bygger på tre grundbegrepp; ställning, roll och agerande.Avhandlingen visar hur lokala chefers ställning kan uppmärksammas utifrån hierarkiska och verksamhetsmässiga förållanden. I avhandlingen diskuteras ochkså hur lokala chefer roller kan förstås i förändringssammanhang. Fyra typer av roller har identifierats. De kan användas för att diskutera lokala chefers situation i övergripande och lokala förändringssammanhang. För det tredje uppmärksammar avhandlingen lokala chefers agerande och att det kan diskuteras i termer av hur förutsättningar för kommunikation och lärande organiseras.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.