Determination of the Critical Moisture Level for Mould Growth on Building Materials

Detta är en avhandling från Byggnadsfysik LTH, Lunds Tekniska Högskola

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Mögel i byggnader är ett vanligt problem som kan orsaka en dålig innemiljö och påverka hälsan hos de personer som vistas i byggnaden. Kostnaderna för att åtgärda problemen kan vara omfattande. Att redan vid planeringsstadiet av en byggnad ta hänsyn till risker för mögelväxt kan leda till minskat antal mögelskador i framtiden och ett mer hållbart byggande. Mögelväxt är ett komplicerat samspel mellan material, omgivningsfaktorer och mögelsvamparna själva. De omgivningsfaktorer som främst påverkar växten är fukt och temperatur. Dessa varierar i byggnader. Det finns skillnader mellan olika byggnadsdelar och dessutom varierar ofta fukt och temperatur i enskilda konstruktioner, både under dygnet och under året. Ytskikten av materialen i konstruktionen kommer att vara i jämvikt med omgivande fuktighet i luften. Denna beskrivs ofta som relativ fuktighet (RF) och är vatteninnehåll i luften i förhållande till daggpunkten vid den aktuella temperaturen. Olika byggnadsmaterial är olika känsliga för mögelväxt. På en del material möglar det redan vid ganska låga RF (75 %), medan en del material kan tåla höga fuktnivåer utan att mögel uppkommer på dem. Varje byggnadsmaterial har därför ett kritiskt fukttillstånd, som kan definieras som den lägsta nivå av RF där mögel kan uppkomma på materialet. Denna nivå är temperaturspecifikt. Genom att välja material som tål de förväntade fukt och temperaturförhållandena, d.v.s som har ett kritiskt fukttillstånd som är högre än högsta förväntade RF i den aktuella konstruktionen, minskar risken för framtida mögelskador. För detta krävs att det finns kunskap om det kritiska fukttillståndet för varje material. Tillgången på sådan information är idag begränsad. Det huvudsakliga syftet med arbetet som presenteras i denna avhandling var att utforma en provningsmetod för att prova det kritiska fukttillståndet hos byggnadsmaterial. Denna metod baseras på en mängd laboratorieförsök vid olika RF och temperaturer. Tio vanliga byggnadsmaterial ingick i studierna och det kritiska fukttillståndet för varje provat material bestämdes. För att verifiera att resultaten också är användbara i verkliga situationer exponerades prover av samma material som provats i laboratorieförsök i tre krypgrunder och tre vindar under 2,5 år. Det fanns en god överensstämmelse mellan de resultat som framkom i laboratoriestudien och de resultat som framkom i denna fältstudie. Eftersom RF och temperatur ofta varierar i en konstruktion kommer det kritiska fukttillståndet ibland att ligga under det kritiska fukttillståndet, medan det i perioder kommer råda förhållanden som överskrider denna gräns. Hur långa dessa perioder varar kommer att påverka om och hur snabbt mögel utvecklas på materialet. Detta visades i en annan del avhandlingen, där prover av trä omväxlande exponerades för en fuktnivå som är gynnsam för mögelpåväxt och för en lägre nivå där mögel inte kan växa. Det tog det längre tid innan mögel uppkom på dessa prover jämfört med på prover som exponerats enbart mot den gynnsamma nivån. Dessutom visade det sig att om variationerna var långa, 7 dygn, så tog det längre tid innan mögel uppkom än om de var kortare (ett halvt dygn). Även när temperaturen varierades mellan högre och lägre temperatur tog det längre tid innan mögel uppkom jämfört med konstant exponering mot den högre, för mögel mer gynnsam, temperaturen. Vid provning av ett materials kritiska fukttillstånd förutsätts att alla exemplar av materialet har samma egenskaper. Trä är ett byggnadsmaterial som är heterogent. I avhandlingen analyserades data från flera olika studier där mögelpåväxt på trä studerats. Arbetet visade att flera egenskaper hos virke påverkade motståndskraften mot mögeltillväxt. Var och en av dessa egenskaper kunde inte heller enskilt beskriva motståndskraften, eftersom den påverkades även av de andra. Det är därför svårt att generellt bedöma hur känsligt virke är för mögelpåväxt baserat på laboratorieprovningar av ett fåtal prover av trä, liksom att ge ett generellt värde på det kritiska fukttillståndet hos virke.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)