Spectroelectrochemistry of Redox Enzymes

Detta är en avhandling från Department of Analytical Chemistry, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Det ljus (fotonflöde) som solen sänder ut är grunden för biologiskt liv. Med denna strålning överförs en del av den frigjorda energin från solen till jordens biosfär, där växterna tar upp de energirika fotonerna och omvandlar fotonenergin till kemisk energi. Den kemiska energin lagras sedan som energirika molekyler som transporteras runt i de biologiska systemen för att möjliggöra biologisk aktivitet. I de studier som gjorts inom ramarna för denna avhandling, ingår undersökning av speciella redoxenzym (komplexa protein molekyler) och deras energinivåer. Vid mätning av dessa enzyms redox potentialer visar sig enzymens tendens att vilja oxideras eller reduceras. Potentialerna kan mätas spektroelektrokemiskt och för detta ändamål utvecklades en spektroelektrokemisk cell. Redoxenzym som teofylineoxidas, sulfitoxidas, bilirubinoxidas, laccas och komplex II studerades med hjälp av denna teknik. Då några av dessa enzymer är mycket komplexa studerades också hur elektronerna transporteras inom dessa stora enzym. Intressanta enzyms mekanistiska beteende kunde följas och utvärderas.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)