Kundattityder till postorder

Sammanfattning: Licavhandlingen fokuserar på postorderhandelns attityder till att köpa på postorder. Inriktningen är att få bättre kunskap om postorderhandlarens inställning till postorder samt att finna attitydskillnader mellan olika kundsegment. Forskningsmaterialet grundas på dels en förstudie där 69 respondenter var föremål för personliga intervjuer. Därefter genomfördes en större kvantitativ marknadsstudie med 700 respondenter. Studien pekar på en rad olika argument som ligger till grund för val att köpa per postorder, som t ex pris, spänning och riskfaktorer etc.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.