Uppfattningar och upplevelser av bedömning i grundskolan

Sammanfattning: Det centrala i föreliggande studie är att utröna lärares och elevers uppfattningar och upplevelser av bedömning i skolan. Lärare och elever är involverade i bedömning av kunskaper och kunskapsutveckling, varför det är av vikt att båda parters uppfattningar synliggörs, vilket i sin tur kan bidraga till en helhetsbild av bedömningsfenomenet. Genom enkät till lärare och intervjuer med 45 elever, representerande det vi fortfarande benämner låg-, mellan-, och högstadiet, vill jag utröna hur det ovan relaterade förhåller sig. Lärare motiverar olika bedömningsmetoder beroende på ändamålet, varvid skriftliga objektiva lätt mätbara prov används i stor utsträckning. De flesta elever accepterar skriftliga kunskapsprov, då de tror att denna bedömningsform sporrar dem att lära sig mera och i sin förlängning resulterar i betyg. Högstadieelever upplever det särskilt betungande när de periodvis har prov flera gånger i veckan. De hinner inte läsa på tillräckligt och känner prestationsängslan. Såväl hög- som lågpresterande elever upplever oro/nervositet och stress kring provsituationer. Lärares uppfattning är att svagpresterande elever är speciellt oroliga och tappar självkänslan, då de oftast misslyckas på skriftliga prov. Elever menar att de inte känner obehag vid lärares subjektiva bedömning och vid självbedömning. De vill visa och utveckla sitt kunnande genom egen redovisning.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)