Inkomst av näringsfastighet i enskild näringsverksamhet - arbetsinkomst eller kapitalinkomst?

Detta är en avhandling från Akademibokhandel, Lund

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish I samband med 1990 års skattereform förändrades den allmänna inkomstskatten i grunden. Bl.a. infördes skilda skatteskalor för arbetsinkomster och kapitalinkomster. Inkomster som genereras av arbete beskattas progressivt med 45-75 % men avkastning av kapital proportionellt med 30 %. Allokering av inkomst till respektive inkomstkategori har därför stor betydelse i skattesystemet. De flesta företag i Sverige bedrivs som enskild näringsverksamhet och baseras relativt ofta på fastigheter. Kunskapen om beskattningsreglerna för dessa Sveriges minsta företag är trots deras stora betydelse i näringslivet relativt låg. Denna bok skall hjälpa till att bota denna brist. Den behandlar indelningen av fastigheter i privatbostadsfastighet eller näringsfastighet, vidare indelningen i aktiv och passiv näringsverksamhet och slutligen återföring av vissa avdrag vid avyttring av fastigheter. De många därmed sammanhängande frågorna har alla sin grund i den numera tudelade inkomstbeskattningen. Undersökningen påvisar vissa brister i dagens lagstiftning. Till exempel utgör passiv näringsverksamhet i huvudsak en kapitalinkomst som beskattas som arbetsinkomst. Vidare bygger återföringsreglerna på grundtanken att de löpande avdragen är felaktiga. En av slutsatserna i avhandlingen är att denna grundtanke är felaktig och att mycket därför talar för att justeringar i stället bör ske vid vinstberäkningen.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.