Lärare i fritidshems undervisningskunskap: undervisningshandlingar i interaktion mellan lärare och barn

Sammanfattning: Studiens syfte är att studera lärare i fritidshems undervisningshandlingar för att förstå deras undervisningskunskap. I analysen av lärare i fritidshems undervisningshandlingar studeras hur undervisningssituationer kan initieras och hur lärare transformerar ämneskunskap, pedagogisk kunskap och kontextuell kunskap till undervisningshandlingar. Genom analysen av undervisningshandlingarna kan undervisningskunskap förstås.För att kunna identifiera lärare i fritidshems undervisningshandlingar används det teoretiska ramverket och analysverktyget Pedagogical Content Knowledge i studien (Shulman, 1986; 1987). När lärare i fritidshems handlingar innehåller kunskapskategorierna ämneskunskap, pedagogisk kunskap och kontextuell kunskap, analyseras de som undervisningshandlingar. Analysen av undervisningshandlingarna visar lärares undervisningskunskap.Observationer har varit den huvudsakliga materialinsamlingsmetoden i studien, både observationer dokumenterade via fältanteckningar och video. Tre lärare i fritidshem från tre olika fritidshem och skolor har deltagit i observationerna.Analysen av resultaten visar att lärarna i fritidshem i de utvalda observerade sekvenserna använder undervisningshandlingarna talhandlingar, praktiska och utforskande handlingar, demonstrationer och medskapande handlingar. Den undervisningskunskap som analysen synliggör påvisar att lärarna i fritidshem har kunskap om att bedriva undervisning som är förplanerad, lärarinitierad och barninitierad samt att undervisningssituationer som påbörjas med en initieringsform kan förändras till en annan. Lärare i fritidshem kan ses möjliggöra för barns delaktighet och aktörskap i sin undervisning eller styra undervisningen utifrån sin planering där barns delaktighet blir begränsad i undervisningssituationen.Lärare i fritidshems undervisningskunskap kan utifrån analysen även ses innehålla: en handlingsberedskap att se undervisningsmöjligheter i den omedelbara situationen i interaktion med barn, en anpassning av undervisning utifrån barns förståelse av den, en samtidighet att använda flera olika undervisningshandlingar samtidigt och en kunskap om organisering av undervisning för barns delaktighet och aktörskap där läraren intar olika positioner genom att styra, lyssna och agera på barns handlingar samt vara medskapare i undervisningen.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)