Talet om det mångkulturella i skolan och samhället - En analys av diskurser om det mångkulturella inom utbildning och politik åren 1973-2006 (Multicultural issues in education and society: an analysis of discourses on multicultural issues in education and

Detta är en avhandling från Department of Education, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Talet om det mångkulturella i skolan och samhället: En analys av diskurser om det mångkulturella inom utbildning och politik åren 1973-2006 Det svenska samhället har under de senaste tre decennierna påverkats av debatter, rapporteringar och diskussioner om det mångkulturella samhället. Frågan om hur man ska handskas med ?det mångkulturella? har uppfattats och beskrivit som ett stort problem. Den här avhandlingen undersöker och analyserar utifrån ett pedagogiskt interkulturellt perspektiv hur talet om det mångkulturella inom utbildning och politik har artikulerats åren 1973-2006. På vilka sätt har man beskrivit likheter eller skillnader? Har det funnits skillnader eller likheter mellan olika tider när man har beskrivit det mångkulturella? Vad är det som har sagts och vad har inte sagts? Pedagogik och pedagogiskt tänkande har i århundraden spelat en viktig roll i samhällsförändringar och skolreformer. I globaliseringens och mångkultura-liseringens tidsålder har talet om det mångkulturella samhället blivit både angeläget och betydelsefullt. Ett centralt område i debatten om det mångkulturella samhället utgörs av verksamheten i skola och utbildning. Det har skapats en diskurs inom pedagogiken i form av ?talet om det mångkulturella?. Regeringen har de senaste decennierna vid olika tillfällen deklarerat att vi lever i ett mångkulturellt samhälle som måste återspeglas inom utbildningen. Det heter att ?utbild¬ning på alla nivåer måste på en och samma gång främja kul¬turell identitet samt kun¬skap om och respekt för andra kulturer?. Hur tänkte man sig att dessa tankar och idéer skulle implementeras? Hur utbildar man dagens elever i vårt mångkulturella samhälle och hur förbereder man dagens ungdomar i en globaliserad, mångkulturell och internationaliserad värld? Mångfalden i Sverige och särskilt inom området ?skola och utbildning? beskrivs i flera statliga betänkanden från de senaste åren som ett tillstånd som trots alla demokratiska ideal är präglat av diskriminering, fientlighet samt orättviss och kränkande behandling av ?de andra?. Vi lever idag i ett samhälle som är olik nationalstatens epok och tiden av det svenska folkhemmet i moderniteten, samtidigt som dagens samhälle medför en förändrad erfarenhetsvärld och ett annorlunda sätt att lära oss av omvärlden. Dagens praktiska pedagogik borde också anpassas efter dessa nya förutsättningar. En interkulturell pedagogik borde inom ramen för en mångkulturell skola i ett mångkulturellt samhälle vara den mest lämpliga lösningen för de problem som existerar i dagens skolsystem. Genom en diskursanalys om talet av det mångkulturella i utbildning och politik åren 1973?2006, har jag försökt sätta fokus på det som kan förändra den diskursiva sociala praktiken i talet om det mångkulturella. Avhandlingen beskriver bland annat hur man genom ett postmodernt perspektiv och en interkulturell pedagogik kan åstadkomma pedagogiska förändringar i vårt perspektiv på bl.a. lärande, kunskap och synen på ?de andra?. I avsnittet talet om mångfaldspedagogik: tankar om en interkulturell pedagogik beskrivs några viktiga utgångspunkter för det som karaktäriserar vad som är centralt i en pedagogik som är interkulturell och postmodern.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)