Med ljus på boksamtal om skugga

Sammanfattning: Den här är en variationsteoretisk studie som riktar fokus mot boksamtal om skugga i förskola. I förskola brukar inte läromedel och läroböcker användas, däremot förespråkas ofta barnböcker och berättelser för undervisning inom olika områden, bland annat för lärande om naturvetenskap. Studiens syfte är att beskriva hur fem barn tillsammans med en förskollärare samtalar om skugga med utgångspunkt i fyra barnböcker. I analys av boksamtalen besvaras (1.) hur barn erfar skugga i samtal om barnböckers innehåll. Resultatet visar att barnen i studiens boksamtal erfar skugga som påverkbar av någon eller något, som synbar med ljus och projiceringsyta, som hanterbar likt föremål, samt som självagerande med fiktiva förmågor. Analysen besvarade även (2.) vad som blir möjligt för barn att urskilja av skugga som ett ljusfenomen i boksamtalen. I resultatet synliggjordes vilka dimensioner av variation som öppnats, öppnas eller kan öppnas i boksamtalen, vilket förklarar varför synbarhet framträder som en aspekt för barnen att urskilja och varför längd och placering är aspekter av ljusfenomenet skugga som inte blir möjliga att urskilja för barnen. Utifrån studien blir det tydligt att vardagliga samtal om skugga utifrån barnböcker, inte är tillräckligt för att barnen ska erfara något nytt om skugga, vare sig det handlar om skugga som ett naturvetenskapligt, konstnärligt eller fiktivt fenomen. En slutsats som kan dras utifrån studiens resultat är att förståelsen för vad ett boksamtal innebär i förskola behöver omvärderas och kompletteras. Med utgångspunkt i att barnen på egen hand tar initiativ till att konkret undersöka sådant som de inte förstår utifrån barnböckerna i studien, föreslås undersökande boksamtal, det vill säga boksamtal där samtal och undersökningar integreras i målstyrda processer som syftar till utveckling och lärande. I undersökande boksamtal används undervisning för att vidga och fördjupa barns upplevelser och erfarenheter utifrån bilderböcker inom både fiktions- och faktagenren.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.