Urban driving patterns - characterisation, variability and environmental implications

Detta är en avhandling från Department of Technology and Society, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Fordons körmönster, dvs deras hastighets- och accelerationsprofiler, påverkar avgasutsläpp och bränsleförbrukning avsevärt. Detta projekt syftade till att undersöka körmönster i tätort genom att behandla följande delområden: 1) Hur kan körmönster mätas?, 2) Hur kan körmönster beskrivas? – dvs att finna mått för att karakterisera olika egenskaper hos körmönster., 3) Vad i körmönstret har stor effekt på avgasutsläpp och bränsleförbrukning? – dvs att identifiera de egenskaper hos körmönster som har signifikant påverkan på dessa miljöeffekter, 4) Vilka faktorer påverkar körmönstret? - dvs att undersöka förhållandet mellan körmönster och komponenterna i systemet: gatumiljö, trafikförhållanden, fordon och förare., och 5) Hur ser körmönstret på gatunivå ut i en medelstor svensk stad? – dvs att utföra en deskriptiv analys av körmönster på gatutyp nivå. Projektet beskrivs i sex papper. Två undersökningar genomfördes med hjälp av mätutrustade bilar som kördes av försökspersoner. Den första studien hade en experimentell design medan den andra var en observationsstudie. Till varje körmönster kopplades information om egenskaper hos gatu- och trafikmiljön, fordonet och föraren. Exempel på förhållanden som registrerades var gatans belägenhet (ex. centrum, bostadsområde eller arbetsområde) och funktion (ex. lokalgata, huvudgata eller infart/genomfartsgata), hastighetsgräns, antal körfält, korsningsavstånd, beräknat trafikflöde, förarens ålder och kön samt bilens prestanda. Totalt registrerades mer än 19 000 körmönster vilka beskrevs med upp till 62 olika parametrar/mått. Från dessa parametrar kunde 16 oberoende faktorer extraheras, där varje faktor beskriver en dimension/egenskap hos körmönster i tätort. Faktorer/dimensioner i körmönstret som befanns ha signifikant effekt på bränsleförbrukning och avgasutsläpp var effektuttag, accelerationer, motorvarvtal samt specifika växlingsbeteenden. Gatumiljön hade stor inverkan på körmönstret. Exempel på viktiga egenskaper i gatumiljön var områdestyp, gatans funktion, korsningsavstånd samt hastighetsgräns. Utöver detta inverkade föraregenskaper (ålder, kön samt val av bilprestanda) liksom interaktioner mellan olika yttre förhållanden på körmönstret. Körmönstret på 21 olika gatutyper beskrevs med hjälp av medelvärde och standardfel för ett stort antal körmönstermått.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.