En kapitalistisk anda : kulturella förändringar i 1100-talets Danmark

Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish 1100-talet var en mycket dynamisk och händelserik tid i dansk historia. Under detta århundrade ägde en rad samhällsförändringar rum som kom att påverka de allra flesta. På landsbygden samlades bebyggelsen i byar samtidigt som jordbruket rationaliserades och naturresurserna utnyttjades mer storskaligt. I städerna utvecklades penningekonomin och en mångfacetterad varuproduktion som i sin tur ledde till förändrade konsumtionsmönster. På det ideologiska och politiska planet genomfördes ett flertal förändringar som syftade till att slutgiltigt etablera både kungamakt och kyrka som samhällsmakter. Ett redskap för denna strävan var ett tilltagande profant bruk av den latinska skriften. I avhandlingen presenteras och beskrivs många av de omvälvande förändringar som ägde rum i Danmark under ’det långa 1100-talet’, en period som sträckte sig från ca 1075–ca 1250. Även om dessa händelser kan tyckas disparata och olikartade sätts dessa samman i en övergripande och holistiskt präglad tolkning. Det som förenar de flesta förändringar är nämligen en successiv utveckling mot ökad individualisering, privatisering och kommersialisering. Detta tyder enligt författaren på ett tidigt genomslag av kapitalismen som ekonomisk strategi. Denna utvecklades genom en växelverkan mellan idé och praxis, mellan penningekonomins vardagliga praxis där de cirkulerande mynten fick stor spridning och mångskiftande användningsområden samt den kognitiva idérörelsens nya tankar om kritisk hållning, ifrågasättande av traditionella auktoriteter och betonande av individens betydelse. Det var i dialektiken mellan dessa förändringsprocesser som grunden helt enkelt lades för ett nytt ekonomiskt tänkande och handlande. Det nya ekonomiska livssättet tog sig bl a uttryck i en ökad strävan att rationalisera den vardagliga tillvaron och att planera framtiden. Detta möjliggjordes genom ett medvetet och systematiskt hushållande med de givna tillgångarna. Hela detta förändringsskede kan beskrivas som framväxten av en specifikt kapitalistisk anda.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.