Verktyg för optimering av byggtorkning

Detta är en avhandling från Avd Byggnadsmaterial, Lunds tekniska högskola

Sammanfattning: För att bättre kunna kostnadsoptimera byggtorkningar har ett optimeringsverktyg innefattande ett antal olika beräknings och bedömningsparametrar tagits fram. Byggtorkning innefattar stora kostnader för energi, provisorier och kontroller. Vid misslyckade byggtorkningar adderas det ytterligare kostnader via fuktskador samt ökade omkostnader på grund av byggtorkningar som drar ut på tiden. Alternativet till torkning är att använda robusta system som inte behöver torkas eller som säkerställer en torr produktionskedja där material aldrig blir för fuktiga. Robusta system innebär oftast ökade investeringskostnader, t ex robustare material och tält, även om totalkostnaden för byggtorkningen kan bli lägre. Antalet parametrar som är kostnadsdrivande i en byggtorkning är många och flertalet av dem har stora variationer. Därför blir spannet av möjliga kostnadsutfall stort. I studien har kostnadsdrivande parametrar identifierats och kvantifierats. I optimeringsverktyget kan, olika angreppssätt i produktionen bedömas mot varandra, utvecklingen av klimatskalet över tid hanteras, tur och otur med väder hanteras, förväntade torkmiljöer bedömas samt energibehov bedömas. För att få en rimlig tidsåtgång för hantering av indata och beräkningar i verktyget har de flesta beräkningsmodeller och indata förenklats grovt vilket ger stora möjliga felkällor. Gjorda förenklingar och möjliga felkällor beskrivs i studien. Ett antal slutsatser redovisas angående kostnadsdrivande parametrar i en byggtorkning. Den viktigaste slutsatsen är att byggnaden måste vara tillräckligt lufttät i klimatskalet om en bra torkmiljö ska kunna skapas med rimliga insatser. Behov av förbättringar i ptimeringsverktyget samt rekommenderade vidare forskningsinsatser presenteras. Inom studien har även ett kontrollsystem för torkmiljöer utvecklats. Kontrollerna ger en förbättrad möjlighet att styra torkmiljön baserat på fakta. Kontrollsystemet har i olika utvecklingsfaser testats på arbetsplatser och innefattar ett antal mättekniker. Målet har varit att få fram ett enkelt kontrollsystem som kan användas av personal på byggarbetsplatsen.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)